Silůvky
Naposledy aktualizováno: 11.7.2019

V sou?asné dob? nep?ipravujeme žádné akce, ale můžete se seznámit s

výsledky ?innosti knihovny v roce 2014
po?et obyvatel obce: 778

Knihovní fond
Celkem          Nau?ná lit.    Beletrie    Gramodesky    ?asopisy
 6779
                1446             5307               26                   6

Nové knihy        Vým?nný fond
   131
                   soubory   svazky
                                  10       377

Výpůj?ky
                
Pro dosp?lé            Pro mládež
Celkem  nau?ná  beletrie   nau?ná  beletrie      ?asopisy

 5366        221       3093        187        531             1334

?tená?i                                           Návšt?vníci
Celkem      do 15 let           knihovny    internetu    webu
  82               15                      611             0           13327

Významní rodáci

 

 Jaroslav HAVELKA

31. 3. 1922 Silůvky
14. 8. 1997 London (Kanada)

Otec byl železni?ár, matka pocházela z rodu Havlátů, písmáků a p?ekladatelů bible. Gymnaziální studia obsolvoval ve Znojm?, Brn? a Tišnov?. Za okupace byl krátce studentem na brn?nské konzervato?i. Následovalo nedobrovolné nasazení do vále?ného n?meckého průmyslu ve Vídni a Ku?imi. Po válce studoval na MU v Brn? filozofii, psychologii, d?jiny um?ní a fyziku. B?hem studia získal státní italské stipendium na milánské univerzit? a politická situace ve vlasti ho donutila zůstat v Milán? natrvalo.Tam dokon?il akademická studia doktorátem z filozofie a psychologie.
    V roce 1952 emigroval do Kanady. V Montrealu na McGill univerzit? se soust?edil na neuropsychologii, experimentální a abnormální psychologii osobnosti. Sou?asn? p?ednášel jako instruktor na francouzské montrealské univerzit? slavistiku. Jako profesor psychologie nalezl trvalé působišt? na univerzit? Western Ontario v London?. Na univerzit? založil sekci Tvo?ivé a humanistické psychologie a 9 let p?edsedal psychologické fakult?. Dvakrát byl poct?n cenou Kanadské univerzitní spole?nosti za vynikající univerzitní odbornou a výchovnou ?innost. V posledním desetiletí se soust?edil na studium náboženského orientálního v?domí, hlavn? buddhismu a hinduismu. Svůj trvalý a hluboce obdivný zájem o ?eský jazyk a literaturu vyjád?il ve t?ech ?eských knihách: Pelyn?k (1957), Breviá? podivování (1978), Tesknice a zvukomalby (1997). V r. 1987 byl emeritován, avšak dále p?ednášel, psal a vášniv? maloval.