Silůvky
Naposledy aktualizováno: 11.7.2019

Stodvacáté výro?í založení
knihovny v Silůvkách

   V roce 1887 založil tehdejší u?itel Viktor Kamil Je?ábek, pozd?jší spisovatel našeho okolí v místní škole žákovskou, u?itelskou a obecní knihovnu
        V.K.Je?ábek (asi1940)                                 místní škola (asi1900)

 Viktor Kamil Je?ábek místní škola asi 1900

   V pozd?jších letech byla Obecní knihovna umíst?na v místní hasi?ce. 

Hasi?ka


   Za?átkem 2. sv?tové války bylo v knihovn? asi 1.200 knih, ale v protektorát? se hodn? svazků vy?adilo a k 1. 1. 1946 jich zbylo jen 536. Tehdejším knihovníkem byl pan František Gregr.
   V roce 1947 p?evzal knihovnu pan Miroslav Hron se svou pomocnicí Marii Vašulínovou. Za?átkem roku 1949 byli zvoleni novými knihovníky - studující Ludvík Sva?ina mladší a Marie Chrástová. 

 Hostinec Za?átkem roku 1950 byla knihovna p?est?hována do hospody U Škorpíků a koncem roku 1951 p?ebírá funkci knihovníka Ji?ina Bílá  (Zdražílková), která je knihovnicí dodnes.

V roce 1952 se knihovna st?huje do jedné místnosti v místní pastoušce. V té dob? m?l knihovní fond 750 svazků.

 obecní pastouška

   Z nevyhovujících podmínek se v roce 1960 p?emísťují 2 sk?ín? s knihami na Místní národní výbor. Knihovna je v dalších letech vybavena novými regály a knižní fond již má 1275 svazků.

 knihovna v r. 1971V zá?í 1971 má již knihovna   svoje stálé místo v opraveném bývalém holi?ství na Nádražní ulici. Knih p?ibývá a v roce 1972 je v knihovn? 2665 svazků.

  

P?kné prost?edí, dobrá práce paní knihovnice a zájem o knihy mezi ob?any obce vedlo k tomu, že se knihovna zapojila  do sout?že Budujeme vzornou lidovou knihovnu a postupn? získala uznání okresního a krajského národního výboru, ministerstva kultury a v roce 1974 jí byl ministerstvem kultury propůj?en titul Vzorná lidová knihovna, který v r. 1980 op?t obhájila.

 sout?ž BVLK 1974

      V roce 1993 se p?istavuje další nová místnost, v níž je umíst?no d?tské odd?lení a v roce 2006 byla provedena rekonstrukce nových oken a dve?í, zateplen strop a ob? místnosti vymalovány. Na výzdob? interiéru se podílelo i n?kolik d?tí z naší obce.

 

 

 

V r. 2014 bylo ke knihovn? p?istaveno sociální za?ízení, postupn? ud?lána nová fasáda a upraveno okolí. V r. 2015 vypadala knihovna takto:

  

     ?

Po organiza?ní stránce se knihovna v Silůvkách v roce 1961 za?lenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-2002 se stala pobo?kou Okresní knihovny Brno-venkov.
 
Po zrušení okresních ú?adů v r. 2003 p?evzala ?ízení a financování knihovny Obec Silůvky. Byl zakoupen po?íta? a od roku 2006 je ?tená?ům k dispozici zdarma ve?ejná internetová stanice. 
  
Provoz knihovny je hrazen z prost?edků obce. Nové knihy se nakupují prost?ednictvím regionální knihovny - M?stské knihovny Ku?im a jsou také využívány vým?nné soubory knih, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje st?edisková knihovna - M?stská knihovna v Mod?icích, která poskytuje také poradenskou službu.

 

V roce 2010 zapo?ala knihovna s automatizací provozu. Celý fond byl vložen brigádnicí paní Janou Veselou do databáze a p?es internet byl zp?ístupn?n  on-line katalog všem uživatelům

   

****

 Dne 4. dubna 2011 bylo paní Zdražílkové p?edáno na 1. slavnostním setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje ocen?ní za šedesátileté působení v knihovn?.   

D?tský koutek

    

Po?íta?

   

Půj?ovna